Piano Trio, Chamber Music, Wayne Lee, Saeunn Thorsteinsdottir, Milana Strezeva

"Excellent... Outstanding..."  

- Washington Post